Hiányzások

A tanuló hiányzásáról

A beteg gyermek nem látogathatja az iskolát.

 • A pedagógus elkülöníti a többitől a beteg gyermeket, és a legrövidebb időn belül értesíti a szülőt.
 • Azt, hogy a tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia.

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

 • a szülő írásbeli kérelmére a gyermek engedélyt kapott a távolmaradásra
 • a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja
 • a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 • az iskola köteles értesíteni a szülőt az első igazolatlan mulasztásnál
 • a következő igazolatlan mulasztásnál az iskola értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, és az ő közreműködésével keresi meg a gyermek szülőjét
 • 10 óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola értesíti a gyermek lakhelye szerint illetékes jegyzőt, és a gyermekjóléti szolgálatot
  • a gyermekjóléti szolgálat intézkedési tervet készít az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésére, a rendszeres iskolába járással kapcsolatos további feladatokra
   • 30 óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola ismételten értesíti a gyermek lakhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot
   • 50 óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola értesíti a gyermek lakhelye szerint illetékes jegyzőt
   • egy tanévben egy tanuló 250 órát mulaszt (igazolt és igazolatlan együtt), vagy egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja a mulasztás
  • a mulasztások miatt a tanuló teljesítménye nem értékelhető, év végén nem kaphat osztályzatot
  • a nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozó vizsgát tegyen
  • az osztályozó vizsgát megtagadhatja a nevelőtestület, ha az igazolatlan hiányzások száma meghaladja az igazolt hiányzások számát, és a nevelőtestület a szülőt, a jegyzőt, a gyermekjóléti szolgálatot az előírtaknak megfelelően értesítette
  • ha a tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, az évfolyamot meg kell ismételnie
  • ha a mulasztások száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt nem volt értékelhető a munkája, akkor félévkor kell osztályozó vizsgát tennie
   • Késés a tanóráról
  • a késést igazolni kell
  • a késések ideje összeadható: ha ez az idő eléri a tanóra idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül
  • az elkéső tanuló nem zárható ki az óráról

 

Közoktatási törvény a hiányzásokról

 1. §
 • A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit. Azt, hogy a tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia.

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

 1. a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
 2. a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
 3. a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
 • Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
  1. a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát,
  2. d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések ideje – a házirendben foglaltak szerint – összeadható. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
 1. §
 • A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A tanulmányok alatti vizsgát iskolában – illetve e rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
 • A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
  1. a 20. § (6) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.