Etika/Hit- és erkölcstan


Etika

Intézmény OM azonosítója és neve: 031850, Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola, Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája
                                                                 NYILATKOZAT

Alulírott……………………………………………………………………………………………………………….. (név)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(cím: település, utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy,
……………………………………………………………….  (gyermekem) a 2019/2020. tanévtől kezdődően

                                           etika                                      hit- és erkölcstan
                                                          oktatásban kíván részt venni.
(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!)

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2019/2020. tanévtől érvényes, azon módosítani csak írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép érvénybe.

 Etika/Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt: Gyermekem a(z)…………………………………………………………………….. (egyház neve)  egyház által
szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2019/2020. tanévtől.

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének és osztálya megnevezésének  a  megjelölt egyház részére történő átadásához.

Dátum: Tatabánya, 2019. …………………..               ………………………………….

szülő aláírása

 

Bevett egyházak Magyarországon

Melléklet a 2011. évi CCVI. törvényhez

A bevett egyházak * 

1 Magyar Katolikus Egyház
2 Magyarországi Református Egyház
3 Magyarországi Evangélikus Egyház
4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
5 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
6 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
7 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
8 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus
9 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
10 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
11 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)
12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)
13 Magyarországi Baptista Egyház
14 HIT Gyülekezete
15 *  Magyarországi Metodista Egyház
16 *  Magyar Pünkösdi Egyház
17 *  Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
18 *  Erdélyi Gyülekezet
19 *  Hetednapi Adventista Egyház
20 *  Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
21 *  Magyarországi Iszlám Tanács
22 *  Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
23 *  Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
24 *  Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
25 *  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
26 *  Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
27 *  Buddhista vallási közösségek

 

Az evangélikus egyház ismertetője

MI JELLEMZI AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?

Az evangélikusok olyan keresztények, akik a lutheri reformáció (1517) egyházmegújítását komolyan veszik ma is: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk minden emberhez. Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ dolgaiban részt vevő embernek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között. A diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk életkérdéseinkről, mint például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének az ereje?

MELYEK AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁK FŐ TÉMAKÖREI?

  • Jézus életének és tanításának megismerése.
  • Önismeret.
  • Emberi kapcsolatok.
  • A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

KI TARTJA AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?
A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.

KI JÁRHAT EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁRA?
Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz való tartozás.

MI A JELENTKEZÉS MÓDJA?
A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára.

Az új iskolába kerülő gyerekek szülei a beiratkozás alkalmával, egyéb esetekben a szülők minden tanév május 20. napjáig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÉT AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁKON!

További tudnivalók: hitoktatas.evangelikus.hu
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház,www.evangelikus.hu

 

A katolikus egyház ismertetője

Mi jellemzi az katolikus hit- és erkölcstanórákat? Akik szeretik gyermeküket, sikeres életet kívánnak számukra. Ezért a keresztény hit tapasztalatait szeretnék átadni nekik. Örömmel tapasztalják, hogy a hit megtartó erővel bír, amely egész életükre hatással bír. Ezt az állítást számtalan ember személyes tapasztalattal tudná alátámasztani. Lehetnek fiatalok, idősek, férfiak és nők, fiuk és lányok, akik elmondhatják, hogy életük sikeressé válásához nagyon nagy segítséget jelentett a hit. Vannak, akik szoros kötelékben állnak az egyházzal, de vannak,aki egy bizonyos távolságot tartanak, de azért szimpatizálnak az értékrendjével. Ezért ezt a közösséget jellemzi, hogy sokrétűség van az egységben és egység a sokrétűségben. A hit és erkölcstanoktatással kapcsolatban-sokakban talán megfogalmazódhatnak az alábbi kérdések: Miért jó a hit és erkölcstanoktatás? •Mert keresztény értékeket és támpontot ad. •Mert az istenhitre alapozva ad választ az élet kérdéseire. •Mert bemutatja Jézust, aki a szeretetet és gondviselést hirdette. •Mert Jézus tettein keresztül önismeretre nevel. •Mert játékos formában megismerteti a bibliai történeteket, és az Egyház tanítását. •Mert közösséget teremt, barátokkal ajándékoz meg. •Mert az erkölcsi tanítást kiegészíti a hit. Ki vehet részt? •Mindenki részt vehet, a keresztség hiánya nem akadálya a részvételnek. Kik oktatnak? •Püspöki megbízólevéllel rendelkező hitoktatók és egyházi személyek. Hol lehet jelentkezni? •Az iskolában kiosztott jelentkezési lapokon.

 

A Hit Gyülekezete tájékoztatója

A Biblia a kereszténység alapműve, az európai kultúra egyik fundamentuma, s mint ilyen, hazánkban is az általános műveltség része. A hit- és erkölcstan órák tananyagát ezért úgy alakítottuk ki, hogy az a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, egyházához tartozó, vagy akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt hasznos lehessen. Elsődleges célunk a Szentírás és az arról való kreatív,modern és szabad gondolkodás megszerettetése a diákokkal, a Biblia történeteinek és szellemi-erkölcsi üzenetének közös feltárása, a bibliaismeret elmélyítése. Hitoktatóink az alapoktól indulva, minden korosztályt a maga szintjén vezetnek be az Ó- és Újszövetség izgalmas világába. Alsó tagozatban ez bibliai képeskönyvek, munkafüzetek, játékok, rajzfilmek, filmek megtekintése, a bibliai történetek színdarabszerű megjelenítése, órai beszélgetések, interaktív munka keretében történik. Felsőben pedig egy, a teljes Szentírást hitelesen átfogó képregény sorozat tankönyvként való használatával ismételnénk meg ugyanezt magasabb szinten. A Hit Gyülekezete 1979-ben kezdte meg működését. Tíz év illegalitást követően 1989-ben vált bejegyzett egyházzá, 2012-ben pedig az új egyházügyi törvény az elsők között ismerte el. A közösség a világszerte mintegy 600 millió hívőt számláló pünkösdi-karizmatikus megújulás része. Magyarország negyedik legnagyobb egyházaként közel 100 ezres aktív tagsággal rendelkezik, itthon és a határokon túl több mint 250 helyi gyülekezete működik. Szeretetszolgálata egész évben a szükségben levők megsegítésén dolgozik.

WWW.hiteserkolcstan.hu

A református egyház ismertetője

Református hit- és erkölcstan

Biblia, műveltség, élmény

Kedves Szülő!
Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan?
A döntés az Önöké!

A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat az református egyház által létrehozott honlap: http://reformatus.hu/hittan . Ennek érdekében a legtöbbször felmerülő szülői kérdések mentén, kulcsszavakra bontva összeállítottunk egy információs anyagot, amelynek segítségével Ön is választ kaphat kérdéseire. A honlap emellett kisfilmek, letölthető tananyagok segítségével ad betekintést a református hittanórák világába, módszertanába és mindennapjaiba, hogy láthassa

Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon is!

Kérjük, látogasson el a honlapra, és döntsön felelősen gyermeke jövőjéről a lelki képzését illetően is!

A hittanoktatást szervező egyházközség neve, elérhetősége: Tatabánya-Óvárosi Református Egyházközség, Tatabánya 2800, Május 1 Park

Lelkész neve, elérhetősége: Hamar László református lelkipásztor
e-mail: hamarlaci@freemail.hu
A hittanoktatást végző személy: Szunyiné Szabó Judit, református lelkész-vallástanár
e-mail: hazelad@indamail.hu; tel: 30/557-3132

hittanoktatással kapcsolatos információk: http://reformatus.hu/hittan

egyház ismertetője